Lukman kimleriň çaýdan ýüz öwürmelidigini aýtdy

Lukman kimleriň çaýdan ýüz öwürmelidigini aýtdy

Adamlaryň kesgitli toparyna çaýdan ýüz öwürmek maslahat berilýär. Bu meşhur içginiň ýetirip biljek zyýanlary barada Russiýanyň berhiz lukmany, lukmançylyk ylymlarynyň doktory Mihail Ginzburg aýtdy.

Lukmanyň aýtmagyna görä, kofeine duýgur adamlarda çaý gan basyşy ýokarlandyrýar, sebäbi onuň düzüminde çaý kofeininiň bir görnüşi bolan tein saklanýar. Kofe bilen deňeşdirilende, çaý gan basyşy birbada hem aşa ýokarlandyrmaýar, ýöne duýgur adamlar bu täsiri aňsatlyk bilen duýup bilerler diýip, RIA Nowosti habar berýär.
Şunuň bilen baglylykda, lukman gan basyşynyň ýokarlanmagyna ýol bermezlik üçin ajy çaýy içmekden ýüz öwürmegi maslahat berýär. Ginzburg kofeiniň organizme düşende, gan damarlarynyň diwarjyklarynyň daralýandygyny, şonuň netijesinde olaryň tonusynyň ýokarlanýandygyny hem belledi. Ýöne gan basyş ähli ýerde däl-de, “diňe kelle beýnisiniň damarlarynda ýa-da böwrek damarlarynda ýokarlanyp bilýär”.