Superkompýuter iki örtük dakynmagyň peýdasyzdygyny subut etdi

Superkompýuter iki örtük dakynmagyň peýdasyzdygyny subut etdi

Ýaponlar superkompýuterde tejribe geçirmek arkaly koronawirusyň ýaýramagyny çäklendirmek üçin birbada iki sany lukmançylyk örtügini dakynmagyň netijeliligini synagdan geçirdiler. Alnan netijä görä, koronawirus ýokanjynyň öňüni almak üçin birbada iki sany örtük dakynmak peýdasyz bolup çykdy. Muny ferra.ru habar berdi.

Barlagçylar dürli hili we dürli görnüşde örtük dakýan adamlardan gaýdýan wirus bölejikleriniň akymyny simulasiýa etmek üçin Fugaku superkompýuterini ulandylar.
Dokma däl materialdan edilen ýekeje hirurgik örtügi ​​ulanmak wirus bölejikleriniň öňüni almakda 85 % netije berýär. Ýöne munuň üçin örtük agyz-burny doly ýapmalydyr. Onuň üstünden poliuretan örtüginiň dakylmagy netijeliligi bary-ýogy 89%-e çenli ýokarlandyrdy.
Dokma materialdan ýasalan iki örtük ​​geýmek düýbünden peýdasyz. Ýokançlykdan goramak üçin iň oňat örtük hökmünde professional N95 agzaldy. Olardan soň dokma däl örtükler, mata örtükleri we ahyrynda poliuretan örtükleri bar.