Howa maglumaty: Türkmenistanda mart aýynyň ortalaryna çenli ýagyşly howa dowam eder

Howa maglumaty: Türkmenistanda mart aýynyň ortalaryna çenli ýagyşly howa dowam eder

Türkmenistanyň tutuş çägine ýaz pasly ýagyşly howasy bilen aralaşdy. Meteorologlar Aşgabatda ýagyşly howanyň geljek hepdäniň tutuş dowamynda saklanyp galjakdygyny çaklaýarlar. Şol bir wagtda howanyň temperaturasy gündizlerine 2 gradus sowukdan 10 gradus maýyl aralygynda üýtgäp durar.

Ýagynly howa netijesinde çyglylyk 86% derejesine çenli ýokarlanar. Güýçli ýagyşlar Ahal welaýatynyň dag etek etraplarynda geçer, Köpetdagda gar ýagar. Bu ýerde ir sagatlarda howanyň temperaturasy 0 we 5 gradus sowuga çenli aşak düşer.
Mary welaýatynyň käbir etraplarynda hem ýagşyň ýagmagyna garaşylýar. Balkan we Lebap welaýatlarynda hem güýçli şemal öwsüp, ýagyş ýagar. Şol bir wagtda ýagşyň ýagmagy ýurduň tutuş çäginde deňagramly bolmaz: ýurdumyzyň merkezi etraplarynda güýçli ýagşa garaşylýan bolsa, beýleki käbir etraplarda ygalyň mukdary kadadan aşak bolar.