Saglygy goraýşyň dürli ugurlarynda türkmen-german hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy

Saglygy goraýşyň dürli ugurlarynda türkmen-german hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy

3-nji martda Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara okuw-ylmy merkezinde onlaýn görnüşinde Türkmenistanyň we Germaniýanyň fizioterapewt-hünärmenleriniň duşuşygy geçirildi.

Tejribeli nemes hünärmeni – doktor Annegret Kern-Zozo bilen onlaýn duşuşygynyň dowamynda fizioterapiýa hem-de olaryň iş ýüzünde uýgunlaşdyrylmagy babatda öňdebaryjy işläp taýýarlamalar ara alnyp maslahatlaşyldy.
Duşuşykda türkmen klinikalarynyň we saglygy goraýyş edaralarynyň ýokary derejede enjamlaşdyrylmagynyň, iň täze usullary we lukmançylyk innowasiýalary özleşdirmäge çynlakaý gyzyklanylmagynyň, halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmeginiň halkyň iň gymmatly baýlygyny we abadançylygyny goramak üçin mümkinçilikleri döredýändigi bellenildi.
4-nji martda fizioterapewtleriň wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahaty nemes nefrolog lukmany, professor Roland Weelken bilen geňeşme duşuşygy bilen dowam eder. Şonuň barşynda nefrologiýanyň möhüm meseleleri, şol sanda ýiti we dowamly böwrek ýetmezçiliginiň öňüni almak, anyklamak we häzirki zaman bejergileri ara alnyp maslahatlaşylar.