Aşgabadyň 140 ýyllygyny ýokary derejede geçirmek boýunça Hökümet topary döredildi

Aşgabadyň 140 ýyllygyny ýokary derejede geçirmek boýunça Hökümet topary döredildi

Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli dabaralary we çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça Hökümet topary döredildi. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň 26-njy fewralda gol çeken Kararyna laýyklykda, bu toparyň düzümi, geçiriljek dabaralaryň we çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy. 
Meýilnamanyň çäklerinde ýörite wideoşekilleri, dokumental we çeper filmleri döretmek hem-de teleradioýaýlymlarda gepleşikler tapgyryny guramak göz öňünde tutulýar. Şanly senä gabatlanylyp, baýramçylyk dabaralary geçiriler, dürli maksatly täze desgalar, has oňaýly ýaşaýyş jaýlary ulanmaga berler, «Ak şäherim — Aşgabat» atly ХХ köpugurly halkara sergisi, sungat ussatlarynyň çykyşlary, sergiler, döredijilik bäsleşikleri, forumlar, sport ýaryşlary, at çapyşyklary we beýleki çäreler guralar. 
Degişli ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary hem-de Aşgabat şäheriniň häkimligi Meýilnamada bellenen dabaralaryň we çäreleriň ýokary derejede guramaçylykly geçirilmegini üpjün eder.