Kimlere koronawirusa garşy sanjym etmek bolmaýar?

Kimlere koronawirusa garşy sanjym etmek bolmaýar?

Russiýanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň saýtynda koronawirus ýokanjyna garşy sanjym üçin garşy görkezilen täze görkezmeler neşir edildi diýip, evo-rus.com saýty hususy çeşmesine salgylanyp habar berýär.

RF-iň Saglygy goraýyş ministrliginiň maglumatyna görä, immuniteti ýok ediji dermanlary kabul edýän raýatlara howply kesele garşy sanjym etmek bolmaýar. Mysal üçin, bular belli bir autoimmun patologiýalary, onkologiýa keselleri wagtynda kabul edilýän dermanlardyr.
Sanjym inçekesel, gepatit B ýa-da C, AIW, sifilis keseli bolan hassalar üçin hem howply bolup biler. Häzirki wagtda ýokanç we ýokanç däl keselleri bar bolan adamlara-da “Sputnik V” sanjymy goýberilmeli däldir. Diňe doly gutulandan bir aý geçensoň, sanjym etmek maslahat berilýär.
Eger-de adam soňky ýylyň dowamynda ýiti koronar sindromyny ýa-da insulty başdan geçiren bolsa, oňa sanjym almak bolmaýar. Edarada bellenilişi ýaly, onkologiýa we autoimmun keselleri bolan syrkawlar immun ulgamyny ýok ediji dermanlary kabul etmeseler hem, sanjym almaly däldirler.