Fosfor ýetmezçiligi ýene 40 ýyldan Ýerde açlyga sebäp bolup biler

Fosfor ýetmezçiligi ýene 40 ýyldan Ýerde açlyga sebäp bolup biler

Ýakyn geljekde dünýäde fosfor ýetmezçiligi ýüze çykyp biler. Angliýanyň we Daniýanyň hünärmenleri şeýle netijä geldiler diýip, mymsk.online habar berdi.

Aýdylmagyna görä, fosforyň ýetmezçiliginiň mineral dökünleriň ýerliksiz ulanylmagy sebäpli ýüze çykyp bilerdi. Alymlaryň pikiriçe, bu çeşmeleriň okeanlara siňmeginiň adamzadyň şeýle hereketleri bilen baglanyşykly bolmagy ähtimal.
Hünärmenleriň pikiriçe, 2050-nji ýyla çenli fosfor dökünlerine bolan islegiň ýokarlanmagy sebäpli, fosfora bolan isleg hem iki esse artyp biler. Häzirki sarp edilişi bilen onuň ýene 80 ýyldan düýbünden ýok bolmagy hem mümkin.
Şol bir wagtyň özünde, fosfor bolmasa,  adamzada açlyk howpuny salýan oba hojalygyny howpsuz alyp barmak hem mümkin bolmaz.