Gurbanguly Berdimuhamedow Sanly ulgam merkezine baryp gördi

Gurbanguly Berdimuhamedow Sanly ulgam merkezine baryp gördi

23-nji fewralda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Sanly ulgam merkezine baryp, bu ýerde  alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow sanly ulgam merkezinde alnyp barylýan işler barada döwlet Baştutana hasabat berdi. 
Soňra sanly ulgam merkeziniň hünärmeni kiberhowpsuzlygy üpjün etmek boýunça döwlet Maksatnamasyny durmuşa geçirmek babatda amala aşyrylýan anyk çäreler barada gürrüň berip, alnyp barylýan käbir işler bilen tanyşdyrdy.
Bu merkeziň alyp barýan işiniň esasy ugurlary ýurdumyzyň ministrliklerinde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda hem-de olaryň garamagyndaky düzümlerde, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynda maglumat-aragatnaşyk ulgamlarynyň kiberhowpsuzlygyny üpjün etmekden ybaratdyr.