Gyşky teker şinalarynyň könelmeginiň öňüni almak boýunça maslahatlar

Gyşky teker şinalarynyň könelmeginiň öňüni almak boýunça maslahatlar

Sürüjiler şinalaryň könelişini hemişe gözegçilikde saklamaly. Sebäbi endigan bolmadyk könelme howpsuzlyga täsir edýär we goşmaça maliýe çykdajylaryna sebäp bolup biler. Bu barada autoconsulting.ua habar berdi.

Şunuň bilen baglylykda, Nokian Tyres kompaniýasy öň we yzky şinalaryň köneliş tizliginiň tapawudyny kesgitledi. Tmcars.info çeşmä salgylanyp, olaryň köneliş tizligini haýallatmak boýunça maslahatlary size ýetirýär:
- Öň we yzky şinalary wagtal-wagtal çalşyp duruň. Iň bolmanda, her 10,000 km-den.
- Birden tormoz bermekden, birden bat almakdan we ruly birden burmakdan gaça duruň.
- Şinalaryňyzyň basyşynyň dogrudygyna göz ýetiriň. Gyş aýlarynda şinalary öndürijiniň maslahat bereninden 0,2 bar köp ýelläň. Basyşy mydama şinanyň sowuk mahaly barlaň.
- Şinalary günüň göni düşýän ýerlerinde saklamaň.
- Şinany oturtmak üçin hünärmen bilen habarlaşanyňyzda, tekerleriňiziň ýagdaýyna baha bermegini haýyş ediň.