Russiýa koronawirusa garşy üçünji sanjymyny bellige aldy

Russiýa koronawirusa garşy üçünji sanjymyny bellige aldy

Russiýa Federasiýasynyň Saglygy goraýyş ministrligi COVID-19-a garşy «KowiWak» sanjymyny bellige aldy. Bu sanjym Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň M.P.Çumakow adyndaky immunobiologik serişdeleriň barlag we işläp taýýarlaýyş Federal ylmy merkezi tarapyndan döredildi. Bu barada Hökümet Baştutany Mihail Mişustin habar berdi diýip, RIA Nowosti habar berýär.

Onuň aýtmagyna görä, sanjymyň ilkinji 127 müň dozasy mart aýynyň ortalarynda raýat dolanyşygyna giriziler. Sanjymy geljekde halkara bazaryna çykarmak meýilleşdirilýär.
«KowiWak» sanjymy diňe bir hasap boýunça üçünji sanjym bolmak bilen çäklenmän, eýsem, ol görnüşi boýunça hem tapawutlydyr. Bu sanjym bitewi jansyzlandyrylan («öldürilen») koronawirusyň esasynda işlenip düzüldi. Bedene girizilenden soň, sanjym wirusyň antigen düzümini tanaýar, ony ýatda saklaýar we geljekde onuň ähli görnüşli ýüze çykmalaryna taýýar bolýar.

Çumakow adyndaky Merkeziň direktory, RYA-nyň habarçy agzasy Aýdar Işmuhametowyň pikirine görä, «KowiWak» wirusyň görnüşini özgerden ştammlaryna garşy hem täsirli bolar, çünki onda wirusyň genomynyň parçalary däl-de, tutuş özi peýdalanyldy.
Sanjymyň kliniki synaglary oktýabr aýynda başlandy, häzirki wagta çenli ýaramaz täsirler ýüze çykarylmady. Ýakynda synaglaryň ikinji tapgyry tamamlanar, soňra synaglar üç müň sany meýletinçide geçiriler.
Bu sanjymy 18-den 60 ýaş aralygynda ulanmak maslahat berilýär. Ulanyş boýunça görkezmeler synaglaryň ikinji tapgyry tamamlanandan soň giňeldilip bilner.
Belläp geçsek, Türkmenistan RF-iň koronawirusa garşy öndüren iki sany sanjymyny — «Sputnik V» we «EpiWakKorona» sanjymlaryny bellige aldy.