Türkmenistan koronawirusa garşy «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy

Türkmenistan koronawirusa garşy «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy

18-nji ýanwarda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy hem-de degişli şahadatnamany berdi.  

«Türkmenistan Merkezi Aziýada «Sputnik V» sanjymynyň ulanylyşyny resmi taýdan makullan ilkinji ýurt boldy. Hyzmatdaşlarymyz sanjymyň howpsuzlygyna we netijeliligine ýokary baha berdiler, çünki ol bu günki günde koronawirusa garşy göreşmegiň dünýä derejesindäki öňdebaryjy serişdeleriň biri bolup durýar we şol bir wagtda hem ol eýýäm dünýäniň dürli sebitleriniň döwlet häkimiýetleri tarapyndan makullanyldy» - diýip, Göni maýa goýumlaryň rus gaznasynyň (GMRG) baş direktory Kirill Dmitriýew belleýär.
«Biz adamyň adenowirus ugrunyň içgin öwrenilen platformasynyň esasynda döredilen hem-de degişli barlaglardan geçen «Sputnik V» serişdesi bilen ilata sanjym geçirilmeginiň koronawirus ýokanjynyň ýaýramagynyň öňüni almagyň derwaýys elementleriniň biri bolup durýandygyna ynanýarys», diýip onuň sözlerini Türkmenistanyň DIM-niň saýty getirýär.

Bu günki günde «Sputnik V» sanjymy dünýäniň 10-dan gowrak ýurtlarynda ulanmak üçin makullanylandyr.