Özbegistan mart aýynda “Sputnik V” bilen köpçülikleýin sanjyma başlar

Özbegistan mart aýynda “Sputnik V” bilen köpçülikleýin sanjyma başlar

Özbegistan Russiýanyň “Sputnik V” sanjymynyň million dozasyny almakçy bolýar. Daşkent 28 ýurtda tassyklanan koronawirusa garşy rus sanjymynyň köpçülikleýin ulanylmagyny tassyklady. Bu barada ORIENT habar berýär.

Russiýanyň Göni maýa goýum gaznasynyň baş müdiri Kiril Dmitriýew  “Sputnik V” sanjymynyň Özbegistana iberilmegi ýurtda COVID-19-yň öňüni almak üçin möhüm ädim bolar diýip hasaplaýar. Özbegistanda koronawirusa garşy sanjym kampaniýasyny mart aýynyň ortalarynda başlamak meýilleşdirilýär. 2021-nji ýylyň ahyryna çenli 7 million adama ýa-da Özbegistanyň ilatynyň 20%-ine sanjym ediler. Ilkibaşda 2021-nji ýylyň iýun aýyna çenli respublikanyň ilatynyň 60%-ine sanjym etmek meýilleşdirilipdi, ýöne sanjymlaryň ýetmezçiligi muny etmäge mümkinçilik bermeýär. Daşkent dünýäniň 12 sany sanjym öndürijisi bilen gepleşik geçirýär.
Rus sanjymynyň ilkinji ýüz dozasy Daşkende 2020-nji ýylyň dekabr aýynyň başynda iberildi. Şeýle-de, Russiýanyň ikinji sanjymy bolan “EpiWakKorona” bilen üpjün etmek barada şertnama baglaşylmagyna garaşylýar.
“Sputnik V” sanjymynyň ulanylmagy Russiýadan başga-da, Argentinada, Alžirde, Ermenistanda, Belarusda, Boliwiýada, Bahreýnde, Wengriýada, Wenesuelada, Serbiýada, Palestinada, Paragwaýda, Türkmenistanda, BAE-de, Eýranda, Gwineýada, Tunisde, Liwanda, Meksikada, Mýanmada, Mongoliýada, Nikaraguada, Pakistanda, Çernogoriýada, Gabonda we beýleki döwletlerde tassyklandy.