Apple aýna nauşniklerini döretmegi meýilleşdirýär

Apple aýna nauşniklerini döretmegi meýilleşdirýär

Apple amerikan kompaniýasy aýnadan ýasalan täze AirPods nauşniklerini döretmegi meýilleşdirýär. Bu barada edara bazasyndaky patent resminamalaryndan belli boldy diýip, mymsk.online habar berýär.

Dewaýsy döretmekde nauşnikleriň gurluşyny we aýratynlyklaryny kämilleşdirip bilýän aýnany ulanmak göz öňünde tutulýar. Belläp geçmeli zat, täze gurluşda plastik ýa-da beýleki metal bilen deňeşdirilende, çyzylyp zaýalanmaga çydamly aýna gulaklyklar ulanylar.

“Galyberse-de, aýna polikarbonata garanda estetik taýdan has ýakymly” – diýip, kompaniýa belleýär.

Ýöne gurluşyň akustiki aýratynlyklary barada hiç zat aýdylmaýar. Žurnalistler aýnanyň belli bir sesleriň öňüni böwetläp, käbir ýygylyklary goýberjekdigine ünsi çekýärler. Häzirlikçe amerikan korporasiýasynyň inženerleriniň materialyň kemçiliklerini nähili düzetjekdigi belli däl.
Amerikan kompaniýasynyň patenti 16-njy fewralda USPTO bazasynda bellige alyndy.