Bill Geýts howanyň üýtgemegine garşy göreşe 2 mlrd dollar maýa goýýar

Bill Geýts howanyň üýtgemegine garşy göreşe 2 mlrd dollar maýa goýýar

Amerikaly telekeçi we Microsoft-yň esaslandyryjysy Bill Geýts howanyň üýtgemegine garşy göreşe geljek bäş ýylda, takmynan, 2 mlrd dollar maýa goýmak isleýändigini aýtdy. Ol serişdeleri başlangyç kompaniýalara we beýleki taslamalara goýmagy meýilleşdirýär diýip, 360tv.ru habar berýär.

Innowasion tehnologiýalaryň kömegi bilen howa betbagtçylygynyň öňüni almaly. Bu mümkin, ýöne örän kyn bolar – diýip, Geýts Germaniýanyň “Handelsblatt” gazeti bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Şeýle-de, telekeçi ylmy barlaglara global döwlet maýa goýumlaryny bäş esse – ýylda azyndan 110 mlrd dollara çenli ýokarlandyrmaga we olary dünýäde gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň ösüşine gönükdirmäge çagyrdy.

Biz fiziki ykdysadyýeti heniz taryhda görlüp-eşidilmedik derejede üýtgetmeli – diýip, Geýts belledi.

Bill Geýts we aýaly Melinda ösüp barýan ýurtlarda howply kesellere garşy göreşe, ABŞ-da saglygy goraýyş we bilim maksatnamalaryna gönükdirilen haýyr-sahawat gaznasyny dolandyrýarlar. Gaznanyň üsti bilen täze görnüşli koronawirusa garşy sanjymlary taýýarlamak we pandemiýa döwründe has ejiz bolan ilatyň garyp gatlagyny goldamak üçin ýüzlerçe million dollar bölünip berildi.