Bedewdäki aýlaw at münmäge çagyrýar

Bedewdäki aýlaw at münmäge çagyrýar

Ippoterapiýa diýip eşidipmidiňiz?
Ippoterapiýa – bu bejeriş maksatly at çapmakdyr.
Baryp lukmançylygyň atasy Gippokrat at üstünde gezim eden näsaglaryň keselinden tiz gutulýandygyny tassyklapdyrlar. Fransuz pelsepeçisi Deni Didro bolsa, at çapmagy fiziki maşklaryň içinde iň peýdalysy hasaplapdyr.

Eýsem, at çapmagyň saglyga näme peýdasy bolup biler?
At çapmak işine bedeniň ähli myşsalary gatnaşýar. Eýeriň üstünde jebis oturmak üçin diňe eliň, aýagyň hereketi ýeterlik däl, munuň üçin tutuş göwräň kadaly deňagramlylygy saklamagy zerur bolup durýar. At çapýan adam özi duýmazdan, gaýtam lezzet alyp, deňagramlylygy saklajak bolup, bedeninde çylşyrymly hereketleri etmeli bolýar.  

Kimlere at çapmak maslahat berilýär?
Daýanç-hereket ediş synalarynyň şikesinde, skoliozda, bogunlaryň artrozynda at çapmak peýdaly täsir edip biler. Şeýle hem at çapmaklyk bogun tonusyny kadalaşdyrýar, bedeniňi berkidýär, hatda ýörişiňi gowulandyrýar. Sazlaşykly hereket edilende, oňurganyň sagdyn bolmagy, gan aýlanyşygynyň kadalaşmagy, bedende madda alyş-çalşygy gowulanýar. Şonuň üçin hem başlangyç osteohondrozda — at çapmak tüýs ýerine düşen güýmenjedir.
Galyberse-de, adampisint bu jandarlar gündelik sezewar bolup biläýjek nerw dartgynlylygyňyzy, ýadawlygyňyzy aýyrmaga kömek eder.

Nirde at çapyp bolar?
At üstüniň şular ýaly melhemlik aýratynlyklaryny bileniňizden soň, at çapmagy ýüregiňize düwen bolsaňyz gerek. Munuň üçin paýtagtymyz Aşgabatda «Bedewdäki aýlaw» diýlip halk arasynda meşhur bolan ýere baryp bilersiňiz. Ir sagat 9:00-dan agşam 18:00-a çenli bu ýerde behişdi bedewler bilen didarlaşyp, olar bilen gezim edip bolýar. Bu ýeriň işine ökde hünärmenleri size bedew münmegiň inçe syrlaryny uly höwes bilen öwrederler. Galyberse-de, bu täsin jandarlary öz eliň bilen naharlamak ýaly mümkinçilikler hem bar. Islendik adam öz ýany bilen bedewlere käşirdir, gant ýaly önümleri getirip, gamyşgulak bedewlere berip bilerler.

Bedewdäki aýlaw size garaşýar.
Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 55-56-15; +993-61-34-47-00