Porsche Taycan ýapyk binada tizlik rekordyny goýdy

Porsche Taycan ýapyk binada tizlik rekordyny goýdy

Porsche Taycan Turbo S elektromobili täze rekord goýmagy başardy, awtomobil ýapyk binada 165 km/sag çenli bat alyp, ýedi ýyl mundan ozal Ford Fiesta hetçbegi tarapyndan goýlan 137 km/sag görkezijiden geçdi. Bu barada speedme.ru habar berýär. Ölçeg düzgünlerine laýyklykda, bat almak we tormozlamak prosesi jaýyň içinde amala aşyrylmaly, ýagny awtomobil köçede bat alyp ýa-da saklanyp bilmeýär.

Sürüş Täze Orleanda (Luiziana ştaty) geçirildi. Meýdança hökmünde meýdany 100 müň inedördül metrden gowrak bolan Ernest N.Morial konferensiýa merkezi saýlandy. Awtoulag sürüjisi ýoluň konuslar bilen bellenen böleginden geçip, beton diwarynyň öňünde saklanyp ýetişmelidi.
Porsche Taycan Turbo S iň ýokary derejesinde 761 at güýjüni bermäge ukyply bolan iki sany elektrik hereketlendiriji bilen üpjün edilen. Şeýle awtomobil 3 sekuntdan az wagtyň içinde duran ýerinden “ýüzlerçä” çenli tizlenmäge ukyply, onuň iň ýokary tizligi sagatda 260 kilometre barabar. 
Elektrokary amerikan professional sürüjisi Le Kin dolandyrdy. Rekord resmi taýdan Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.
Ýatlap geçsek, 2020-nji ýylyň noýabr aýynda Porsche Taycan önümçilik elektrik ulaglarynyň arasynda iň dowamly drift boýunça dünýä rekordyny goýdy