Porsche Taycan Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Porsche Taycan Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Porsche Taycan 42,171 kilometr üznüksiz driftde saklanmagy başaran dünýäde ilkinji elektromobil boldy, bu rekord Ginnes kitabynyň wekilleri tarapyndan bellige alyndy. Ýöne şeýle Taycan Hytaýdan başga ýerde heniz satylmaýar diýip, mag.auto.ru belläp geçýär.

Rekord Porsche inžiniring merkezinde Hokkenhaýmring ýolunda goýuldy. Elektromobil kompaniýanyň instruktory Dennis Retera tarapyndan dolandyryldy, sürüş üçin esas bolup 200 metrlik aýlaw ýoly hyzmat etdi. Retera ony 210 gezek geçdi, şol bir wagtyň özünde Taycan-yň öňki tekerleri hemişe öwrümiň tersine seredýärdi – muňa synçylar tarapyndan wizual hem-de awtomobiliň dik okuna aýlanyş burçuna baha berýän datçikleriň kömegi bilen berk gözegçilik edildi.
Sürüşiň ortaça tizligi sagatda 46 kilometr bolup, rekord goýmak üçin jemi 55 minut gerek boldy. Elektromobiliň hereketini aňsatlaşdyrmak we tekerleriň wagtyndan öň könelmegine ýol bermezlik üçin ýoluň asfalty suw bilen yzygiderli ýuwuldy.
Rekord goýmaga gatnaşan Porsche Taycan-da diňe bir elektrik hereketlendirijisi bar. Şeýle model üçin elýeterli iň ýokary güýç 476 at güýjüne barabar, mono-hereketlendirijili Taycan-yň bir gezek zarýadlanmada ätiýaçlyk ýoly 489 kilometre deňdir. Bir hereketlendirijili elektrokar sagatda 100 kilometr tizlige 5,4 sekunt sarp edýär.
Ýatlap geçsek, Taycan elektromobiliniň bir motory bolan esasy görnüşiniň premýerasy 2020-nji ýylyň tomsunda geçirildi.