“Apple” VR oýunlary üçin "akylly" ellikleri öndürdi

“Apple” VR oýunlary üçin "akylly" ellikleri öndürdi

“Apple”-iň eýýäm indiki ýyl ilkinji VR-şlemi çykarmagyna garaşylýar. Häzir bolsa Internet giňişliginde kompaniýanyň täze önüme kömekçi enjam hökmünde “akylly” ellikler üçin patenti peýda boldy. Bu barada pcnews.ru habar berdi.

Ellikler elleriň we barmaklaryň giňişlikdäki ýagdaýyny kesgitläp bilýän magnit datçikleri bilen enjamlaşdyrylan. Elliklerde magnit meýdanyny emele getirýän iki sany modul bolar. Şol bir wagtyň özünde barmaklaryň ujunda hem ýörite datçikler ýerleşdiriler.
Bu häzirki zaman 100% takyklyk bilen bolmasa-da, aýry-aýry barmaklaryň hereketini hem kesgitläp biler. Mundan başga-da, şlemde oýun oýnalanda tutawaçdan ýapyşmak zerur bolar. “Apple”-iň ýokarda agzalan patentinde beýan edilen ellikler bu meseläni çözmäge ýardam edip biler.