Alymlar: uranyň käbir aýratynlyklary Ýerdäki zibilden dynmaga kömek edip biler

Alymlar: uranyň käbir aýratynlyklary Ýerdäki zibilden dynmaga kömek edip biler

Hünärmenler uranyň oňyn we üýtgeşik häsiýetlere eýedigine hem-de onuň geljekde dünýäni gowulyga tarap üýtgedip biljekdigine ynanýarlar. Bu barada faktom.ru habar berýär.

Birnäçe ýyl mundan ozal ABŞ-nyň Mançester uniwersitetiniň ylmy barlagçylary uranyň üýtgeşik häsiýetlerini ýüze çykardylar. Şonda olar uranyň energiýa bilen baglanyşykly käbir meseleleri çözmäge kömek edip biljek reaksiýalar üçin hem-de galyndylary ýok etmekde ulanylyp bilinjekdigine göz ýetirdiler. Mundan başga-da, uran käbir derman serişdelerini döretmekde hem ulanylyp bilner diýlen çaklama bar. Barlaglar onuň biologik taýdan dargap bilýän plastmassany öndürmekde hem peýdalydygyny görkezdi.
Urany dogry ulanmak dünýäni gowy tarapa üýtgeder. Onuň kömegi bilen Ýer togalagynyň käbir çynlakaý meseleleri, şol sanda Ýeri zibillerden arassalamak meseleleri çözüler diýip, çeşme belleýär.