Deňiz suwundan ekologiýa taýdan arassa batareýa döredildi

Deňiz suwundan ekologiýa taýdan arassa batareýa döredildi

Merkezi Florida uniwersitetiniň alymlary deňiz suwy bilen işleýän batareýa döretdiler. Şeýle batareýanyň ekologiýa taýdan arassadygy bellenilýär, sebäbi ol ulanyşdan galyp zyňylandan soň daşky gurşawa zyýan bermeýär. Bu barada ferra.ru habar berýär.

Adaty batareýanyň içinde elektrolit ergini ýerleşýär, onuň kömegi bilen iki elektrodyň - katodyň we anodyň arasynda elektrik zarýady geçirilýär. Bu erginiň düzüminde zäherli maddalar we çalt ýanýan erginler bar, şonuň üçin olar daşky gurşawa ýaramaz täsir edip bilýärler.
Şol bir wagtyň özünde hünärmenler bu ergin üçin ekologiýa taýdan has arassa we has ygtybarly alternatiwany - deňiz suwuny tapdylar. Mundan başga-da, olar batareýada sink we marganesiň nano garyndysy bilen örtülen anod ulandylar. Bu bolsa onuň berkligine we hyzmat ediş möhletine oňyn täsir etdi.