Daimler awtokonserni iki bölege bölüner we “Mercedes-Benz” adyny alar

Daimler awtokonserni iki bölege bölüner we “Mercedes-Benz” adyny alar

Germaniýanyň Daimler awtomobil konsernini täze strategiýa bilen baglanyşykly iki bölege bölmek we Mercedes-Benz diýip atlandyrmak meýilleşdirilýär. Daimler-iň adyny üýtgetmek işi şu ýylyň üçünji çärýeginiň ahyryna çenli tamamlanmaly diýip, procrossover.ru habar berýär.

Daimler Truck garaşsyz kompaniýa hökmünde ýük ulaglaryny we awtobuslary çykarmak bilen meşgullanyp, bu ugurda “dünýäniň öňdebaryjy öndürijisi we tehnologiýa lideri” bolmak isleýär. Daimler Truck şu ýylyň ahyryna çenli Frankfurt fond biržasynda özbaşdak söwda edip başlar.
Daimler AG-yň “ýolagçy awtomobil” bölüminiň ady Mercedes-Benz diýlip atlandyrylar we ýolagçy hem-de ýeňil söwda awtomobillerine ýöriteleşdiriler. Kompaniýa, ýolbaşçylygyň maksadyna görä, dünýä bazarynda “lýuks” klasyndaky awtomobilleri öndürmekde, elektromobil we awtomobil programma üpjünçiligi ulgamynda lider bolmaly.

“Bu Daimler üçin taryhy pursat we düýpli özgerişleriň başlangyjy boldy. Mercedes-Benz Cars & Vans we Daimler Trucks & Buses indi öz alyjylar topary, şeýle-de tehnologiki aýratynlyklary we maýa zerurlyklary bilen aýratyn kärhanalar bolar” – diýip, konserniň müdiri Ola Kallenius belleýär.