Alymlar häzirki klimaty 12 müň ýylyň içindäki iň yssy klimat diýlip ykrar etdiler

Alymlar häzirki klimaty 12 müň ýylyň içindäki iň yssy klimat diýlip ykrar etdiler

Amerikanyň Rutgers uniwersitetiniň ylmy barlagçylar topary Ýer ýüzündäki häzirki temperaturanyň soňky 12 müň ýylyň içinde iň ýokary temperaturadygyny mälim etdiler. Ylmy işiň materiallary “Nature” žurnalynda çap edildi diýip, csn-tv.ru habar berdi.

Mundan öň Ýerdäki temperatura 12 müň ýyl ozal, ýagny soňky buz eýýamy gutarandan soň ýokarlanyp başlady we 6 müň ýyl ozal iň ýokary derejesine ýetdi diýlip hasaplanylýardy. Soňky ylmy barlaglaryň netijesine görä, 6 müň ýyl mundan ozal iň ýokary derejesine ýetenden soň howanyň temperaturasy peselmändir we ýokarlanmagy dowam edipdir.

"Häzir öňki görkezijileriň tersine, geçen 12 müň ýylda dünýädäki ortaça ýyllyk temperaturanyň ýokarlanandygyna şaýat bolýarys" - diýip, ylmy gözlegiň ýolbaşçysy Samanta Bowa belleýär.

Temperaturanyň tebigy taýdan ýokarlanýandygyna garamazdan, adamyň işjeňliginiň hem bu prosesiň çaltlaşmagyna goşant goşýandygy bellenilýär. Dünýä alymlary munuň buzluklaryň eremegine getirip biljekdigi barada aýdýarlar.