Ilon Mask maýmynyň beýnisine çip oturdyp, oňa wideo oýun oýnamagy öwretdi

Ilon Mask maýmynyň beýnisine çip oturdyp, oňa wideo oýun oýnamagy öwretdi

“SpaceX”-iň we "Tesla"-nyň esaslandyryjysy Ilon Maska degişli bolan “Neuralink” kompaniýasy maýmynyň beýnisine neýroimplant oturtmak boýunça üstünlikli synag geçirdi. Bu barada onuň öz sözlerine salgylanyp, “Bloomberg” habar berdi.

"Ol (maýmyn - red.) öz beýnisiniň kömegi bilen wideo oýunlaryny oýnamagy başarýar" -diýip, Mask belleýär.

Mask çipiň maýmynyň derisiniň aşagynda doly gizlenendigini we oňa zyýan bermeýändigini aýtdy. “Space X”-iň esaslandyryjysynyň pikiriçe, maýmyn özüni gaty gowy duýýar. Mundan başga-da, Mask maýmynyň gowy şertlerde saklanýandygyna ynandyrdy.
Şeýle hem, ol çipleşdirmek tehnologiýalarynyň kämilleşdirilmeginiň beýniniň we oňurga ýiliginiň şikeslerini aradan aýyrmaga hem-de ýitirilen ukyplary dikeltmäge gönükdirilendigini düşündirdi.
2020-nji ýylyň awgust aýynda Mask doňuzyň beýnisine çip goýmak boýunça geçirilen üstünlikli synag barada mälim edipdi. Oturdylan neýroimplantlar alymlara simsiz aragatnaşyk kanaly arkaly haýwanyň beýnisiniň taktil merkezleriniň işine gözegçilik etmäge, doňuzyň burny bilen degen her bir zadyny yzarlamaga mümkinçilik berdi.