Baýdeniň reýtingi pese gaçyp başlady

Baýdeniň reýtingi pese gaçyp başlady

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň reýtingi wezipesine başlan ilkinji günleri bilen deňeşdirilende, 2 göterim pese gaçdy diýip, “Hill” gazeti ýazýar. Muny gazeta.ru ýetirýär.

Degişli derňew 28-29-njy ýanwar aralygynda neşir tarapyndan Harris derňew gullugy bilen bilelikde geçirildi. Onuň netijelerine görä, sorag edilenleriň 61%-i Baýdeniň döwlet baştutany hökmünde işini goldaýar. 21-22-nji ýanwar aralygynda geçirilen pikir soraşmanyň dowamynda soraga gatnaşanlaryň 63%-i Baýdeniň işine oňyn baha beripdi.
Pikir soraşmanyň netijesinde respublikan saýlawçylaryň arasynda demokrat Baýdeniň işiniň tassyklanyş derejesiniň 30%-den 24%-e çenli peselendigi mälim edildi. Demokratlaryň tarapdarlarynyň arasynda goldaw öňki derejesinde galdy – 94%.
Pikir soraşma hasaba alnan 945 saýlawçynyň arasynda geçirildi. Statistik ýalňyşlyk, takmynan, 3,19 göterim.
Ýatlap geçsek, Jo Baýden 20-nji ýanwarda ABŞ-nyň Prezidenti wezipesine girişdi.