Hyundai Beýik Britaniýada uçýan taksiler üçin dünýäde ilkinji porty gurar

Hyundai Beýik Britaniýada uçýan taksiler üçin dünýäde ilkinji porty gurar

Urban Air Port kompaniýasy ýük dronlary we uçýan taksiler üçin dünýäde ilkinji doly derejeli merkezi gurmak üçin hökümet grantyny utdy. Onuň strategiki hyzmatdaşy bolup Koreýanyň Hyundai Motor Group konserni çykyş edýär. Täze infrastruktura desgasy Air-One diýlip atlandyrylar. Ony eýýäm 2021-nji ýylyň ahyrynda işe girizmek meýilleşdirilýär. Bu barada carsweek.ru habar berýär.

Şäher howa porty adaty howa menzilinden has ykjam bolar, ýagny bu ýeriň 60% tygşytlanmagyna mümkinçilik berer. Şeýle howa duralgasy uzyn uçuş-gonuş zolagynyň bolmagyny talap etmeýär. Täze port Gün batareýleriniň kömegi bilen awtonom işläp biler.
Koreýalylar üçin bu taslama gatnaşmak geljege göz aýlamak bilen möhüm ädimdir. Ýatlap geçsek, 2028-nji ýylda Hyundai häzirlikçe eVTOL hökmünde belli bolan ilkinji elektrik dik uçuş uçaryny çykarmagy meýilleşdirýär.
Bäş ýylyň içinde tutuş dünýäde 200 töweregi şeýle ýöriteleşdirilen desgany gurmak göz öňünde tutulýar. Hünärmenleriň pikiriçe, bularyň ählisi daşky gurşawa oňyn täsir eder. Merkeziň gurluşygy Future Flight Challenge gaznasynyň gözegçiligi bilen amala aşyrylýar. Onuň esasy maksatlarynyň biri Beýik Britaniýany elektrik şäher howa hereketi gurşawynda öňdebaryjy etmekdir.