“Marseliň” janköýerleri toparyň bazasyna girip, ýangyn döretdiler we oýunçyny ýaraladylar

“Marseliň” janköýerleri toparyň bazasyna girip, ýangyn döretdiler we oýunçyny ýaraladylar

Şenbe güni “Marseliň” iki ýüz töweregi janköýeri klubuň gowşak çykyşlaryna gahar edip, onuň türgenleşik bazasyna hüjüm etdi. Netijede, bir futbolçy ýaralandy, bazanyň golaýynda ýangyn boldy, janköýerler bilen hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň arasynda bolan çaknyşykda üç polisiýa işgäri zyýan çekdi. Bu barada championat.com saýty habar berýär.

Waka Fransiýanyň çempionatynyň çäginde ak-gökleriň “Renne” garşy duşuşygynyň başlamazyndan birnäçe sagat öň bolup geçdi. Netijede, duşuşygy näbelli möhlet bilen yza süýşürmeli boldy.
“Marseliň” muşdaklary şeýle gahary toparyň netijelerine nägilelik bilen düşündirýärler. Fransiýanyň çempionatynyň 20 tapgyryndan soň “Marsel” turnir sanawynda ýedinji orny eýeleýär, möwsümiň başynda ol birinji setire dalaş edipdi. Topar soňky dört oýunda, şol sanda Fransiýanyň Superkubogy üçin “Pari Sen-Žermene” garşy oýunda hem ýeňildi.
Mundan başga-da, topar häzirki möwsümiň Çempionlar ligasynda hem bary-ýogy üç utuk gazanyp, toparçada “Mançester Sitiden”, “Portudan” we “Olimpiakosdan” soň ahyrky dördünji orny eýeledi.
“Marseliň” ýolbaşçylygy wandalizmi ýazgaryp, resmi beýan bilen çykyş etdi. Willaş-Boaş ýakyn wagtda işden çykyp biljekdigini aýtdy. 

“Men iýun aýynda klubdan giderin diýip pikir edýärin, bu gowusy. Häzirki ýagdaýy nazara alsaň, bu soňy bolsa gerek” – diýip, portugaliýaly hünärmen aýtdy.

Fransuz metbugatynyň maglumatlaryna görä, Willaş-Boaşyň ornuna Dortmundyň “Borussiýasyna” ýolbaşçylyk eden şweýsariýaly Lýusýen Fawr çagyrylyp bilner.