Gurbanguly Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentini wezipesine girişmegi bilen gutlady

Gurbanguly Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentini wezipesine girişmegi bilen gutlady

Sadyr Japarow Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti wezipesine girişdi. Şu mynasybetli Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow kärdeşine gutlag hatyny iberdi.

“Häzirki döwürde syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlardaky özara gatnaşyklary giňeltmek üçin biziň döwletlerimiziň uly mümkinçilikleri bar. Biz ikitaraplaýyn gatnaşyklarymyzy täze ýokary derejä çykarmak üçin geljekde hem ähli tagallalary etmäge taýýardyrys” diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Döwlet Baştutanymyz türkmen-gyrgyz gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmäge hem-de pugtalandyrmaga gyzyklanma bildirmek bilen, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentini özi üçin islendik amatly wagtda Türkmenistana sapar bilen gelmäge çagyrdy.