Saglygy goraýyş boýunça IX türkmen-german forumy geçirildi

Saglygy goraýyş boýunça IX türkmen-german forumy geçirildi

21-22-nji ýanwarda Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara ylmy-okuw merkezinde saglygy goraýyş boýunça IX türkmen-german forumy geçirildi.

Bu teleköpri Mýunhen uniwersitetiniň Grosshadern klinikasynyň tanymal alym-professorlaryny hem-de ýurdumyzyň döwlet düzümleriniň we ylmy-kliniki merkezleriniň, Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň , şonuň ýaly-da saglygy goraýyş ulgamynyň welaýatlardaky hem-de paýtagtymyzdaky düzümleriniň ýolbaşçylaryny we wekillerini birleşdirdi.
Şu gezekki onlaýn duşuşykda urologiýa we ginekologiýa şol sanda çagalar urologiýasy we ginekologiýasy meselelerine üns berildi. Şeýle hem ýokary töwekgelçilikli göwrelilikde öňüni alyş lukmançylygy, göwrelilikde ýokanç keseller, ginekologiýa keselleri we beýleki meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Lukmançylygyň bu ugurlarynyň Türkmenistandaky hem-de Germaniýadaky ýagdaýy baradaky çykyşlar diňlenildi, öňüni alyş çäreleri beýan edildi, işgärleri okatmagyň häzirki zaman çözgütleri hem-de aýratynlyklary barada gürrüň edildi.
Şonuň ýaly-da, adam doglandan tä garraýança urologiýa skrininginiň çäreleri; böwrek keselleriniň patofiziologiýasy, anyklanylyşy, bejerilişi we gaýraüzülmeleriniň öňüniň alnyşy; erkeklerde howply täze döremeler (karsinoma): anyklaýyş hem-de bejeriş we beýleki mowzuklara garaldy. Nemes alymlary tejribe alyşdylar hem-de keselleri bejermegiň täze usullaryny ulanmagyň netijeleri barada gürrüň berdiler.
Halkara lukmançylyk merkezleri müdirliginiň halkara iç keselleri merkeziniň iň gowy iş tejribesiniň mysalynda peşew bilen bagly daş keselleri anyklamak we öňüni almak, ony bejermek barada pikir alşyldy.
Çykyşlaryň dowamynda slaýd-tanyşdyrmalaryň, wideomateriallaryň ulanylmagy Türkmenistanyň we Germaniýanyň klinikalarynda işe girizilen, näsaglaryň ömrüni halas etmäge hem-de saglygyny dikeltmäge ýardam edýän täzelikleriň birnäçesine baha bermäge mümkinçilik berdi.