Jo Baýden Trampyň gol çeken Permanlaryny ýatyryp başlady

Jo Baýden Trampyň gol çeken Permanlaryny ýatyryp başlady

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden prezidentlik wezipesine girişeninden birnäçe sagat soň, Donald Trampyň öň kabul eden Permanlaryny ýatyrýan birnäçe resminamalara gol çekdi, diýip Reýter agentligi habar berýär.

Jo Baýdeniň ilkinji gol çeken resminamalaryna laýyklykda, şu aşakdaky üýtgeşmeler bolup geçdi:

  • ABŞ Howanyň üýtgemegi boýunça 2015-nji ýyldaky Pariž ylalaşygyna dolanyp gelýär. Munuň özi uglerod zyňyndylarynyň daşky gurşawa zyňylmagynyň azaldylmagyny aňladýar. Ylalaşyga goşulmak hakynda resminama BMG gowşurylar, ol 30 günden soň güýje girer;
  • ABŞ Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) düzüminden çykmak hadysasyny ýatyrar. 2020-nji ýylyň tomsunda Waşington BSGG-e onuň düzüminden çykmak boýunça işlere başlaýandygyny habar beripdi. Tramp COVID-19 pandemiýasynyň başynda ýol berlen ýalňyşlyklar üçin BSGG-ni ençeme gezek tankytlapdy;
  • Birnäçe musulman we afrikan döwletleriniň raýatlarynyň ýurduň çägine gelmeklerine gadaganlyk ýatyrylýar;
  • Meksika bilen serhetde diwaryň gurluşygy ýatyrylýar;
  • Kanadadan ABŞ-a geçýän Keystone XL turbageçirijisiniň gurluşygyna rugsatnama yzyna alynýar. Bu gurluşygyň garşysyna ekologlar işjeň garşylyk görkezýärdiler. Bu gurluşyk Barak Obamanyň Prezident wagtynda togtadylypdy, emma 2017-nji ýylda Tramp ony dowam etmäge rugsat berdi.

Mundan başga-da, Baýden federal desgalaryň ählisinde hökmany suratda agyz-burun örtüklerini dakmak hem-de sosial araçägi saklamak hakynda Permana gol çekdi.
Ol Prezidentlik möhletini dalaşgär wagtynda amerikan halkyna beren wadalaryny berjaý etmekden başlamak isleýändigini žurnalistlere habar berdi.