Türkmen mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiginde kümüş we bürünç medallary aldylar

Türkmen mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiginde kümüş we bürünç medallary aldylar

Türkmen mekdep okuwçylary Gazagystan Respublikasynda 7-12-nji ýanwar aralykda geçirilen matematika, fizika we informatika dersleri boýunça Halkara ders bäsleşiginde üstünlikli çykyş etdiler.

Zehinlileriň informatika boýunça bäsleşiginde paýtagtymyzyň ýöriteleşdirilen 86-njy orta mekdebiniň okuwçysy Süleýman Ataýew kümüş medal gazandy. Aşgabatdan hem-de Diýarymyzyň welaýatlaryndan ýokary synp okuwçylarynyň ýedisi üçünji orna we bürünç medallara eýe boldular. Şolardan üçüsi matematika boýunça, üçüsi fizika boýunça we biri informatika boýunça gazanyldy.
Ozal habar berlişi ýaly, ders bäsleşigine dünýäniň 21 ýurdundan, şol sanda Russiýa Federasiýasyndan, Awstriýadan, Daniýadan, Rumyniýadan, Serbiýadan, Hindistandan, Indoneziýadan, Eýrandan, Mongoliýadan, Belarusdan, Ukrainadan, Ermenistandan, Gruziýadan, Özbegistandan, Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Täjigistandan zehinli okuwçylaryň müňden gowragy gatnaşdylar. Biziň ýurdumyzyň toparyna halkara derejesinde ukyplaryny mynasyp görkezen bäsdeşleriň 10-sy wekilçilik etdi.