Hünärmenler ertirlik naharynda nämeleri iýmelidigini aýtdylar

Hünärmenler ertirlik naharynda nämeleri iýmelidigini aýtdylar

Adamlaryň köpüsi sagdyn iýmitlenmegiň ýollaryny ähli tarapdan öwrenýärler, ýöne gaty ýönekeý soraglara gezek gelende welin aljyraýarlar diýip, cursorinfo.co.il ýazýar.

Adatça, biz ertirlik naharyna kän bir ähmiýet berip barmaýarys, ony gaty bir möhüm hasaplamaýarys we artykmaç semremezlik üçin ertirligi iýmesek hem bolar diýip pikir edýäris. Hünärmenler beýle pikir etmegiň ýalňyşdygyny aýdýarlar.
Ertirlik naharynda esasy zat - ýokumly maddalaryň deňagramlylygy we işjeňlik üçin ýeterlik mukdardaky kaloriýa. Iýmit siňdirişe netijeli täsir etmek üçin ertirlik naharynyň düzüminde iň bolmanda az mukdarda belok we ýag, şeýle hem çylşyrymly uglewodlar we köp süýüm (kletçatka) bolmaly.
Şeýlelik bilen, ertirlik naharynyň esasy bölegi krahmal (ösümlik iýmitlerinden) ýa-da glikogen (haýwanat krahmaly) görnüşindäki çylşyrymly uglewodlardyr. Mysal üçin, süýde ýa-da suwa bişirilen süle ýa-da greçiha şülesi, bugdaý kepegi, goşundysyz tebigy mýusli bolup biler.
Ertirligiň esasy bölegine belok komponenti görnüşinde goşmaçalar - ýumurtga, gaýnadylan towuk ýa-da buglanyp bişirilen kotlet goşulsa gowy bolar. Et önümlerine derek süýt önümlerini ulanyp bilersiňiz.
Ertirlik naharynda ýaglar hem peýdaly, aýratyn-da ösümlik ýagy ýa-da ýokary hilli ýag bolsa. Şeýle hem işdäaçar ýa-da dogralan görnüşde köp miwe ýa-da gök önümler ertirlik üçin hökmanydyr.