“Apple” jynsparazlyga garşy taslamalara 60 million dollar maýa goýar

“Apple” jynsparazlyga garşy taslamalara 60 million dollar maýa goýar

“Apple” jynsparazlyga garşy göreşmek bilen meşgullanýan birnäçe taslamalara 60 million dollar maýa goýmak isleýändigini mälim etdi. Munuň özi “Apple”-iň geçen ýyl başyny başlan we jynsparazlyga hem-de deňsizlige garşy göreşmek üçin 100 million dollar bölüp bermegi göz öňünde tutýan taslamasynyň bir bölegidir. Bu barada kommersant.ru habar berdi.

25 million dollar taryhy taýdan garaýagyzlar üçin niýetlenen uniwersitetleriň hem-de kollejleriň gözleg merkezi bolan “Propel Center” guramasyna gider. Bular, esasan, XIX asyrda döredilen, hususan-da, gara tenli amerikalylary okatmak üçin döredilen ýokary okuw jaýlarydyr. Ýene 10 million dollar “Harlem Capital” maýa goýum gaznasyna berler we esaslandyryjylary käbir azlyklara degişli bolan maliýe kompaniýalaryna gitmeli bolar. 25 million dollar kiçi we orta kärhanalara maýa goýýan we azlyklara degişli telekeçilere aýratyn üns berýän “Clear Vision Impact Fund” maýa goýum gaznasyna gider.
Mundan başga-da, “Apple” şu ýyl Detroýtda oýlap tapyjylar üçin akademiýa döretmek niýetini mälim etdi. Bu akademiýanyň esasy maksady ýaş gara tenli telekeçileriň, işläp düzüjileriň we programmistleriň IOS programmalaryny ösdürmek üçin zerur bolan başarnyklaryny güýçlendirmekden we ösdürmekden  ybarat bolar.