Şu ýyl Daşoguzda medeni-durmuş maksatly desgalaryň giň toplumy açylar

Şu ýyl Daşoguzda medeni-durmuş maksatly desgalaryň giň toplumy açylar

Gurbanguly Berdimuhamedowyň çarşenbe güni sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynyň barşynda Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirýän desgalardaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Şeýle hem häkim sebitde alnyp barylýan gurluşyk işleri barada aýdyp, medeni-köpçülikleýin çäreleri geçirmäge niýetlenen 3 müň orunlyk “Türkmeniň ak öýi” hem-de 3 müň orunlyk sadaka jaýynyň gurluşygynyň barşy, onda ýerine ýetirilýän işleriň netijeleri, şeýle hem Daşoguz şäherinde 450 orunlyk köpugurly hassahananyň, 150 orunlyk onkologiýa hassahanasynyň we şäheriň Görogly köçesiniň ugrunda 15 sany ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşyklary barada giňişleýin maglumatlary habar berdi. Bu desgalardaky gurluşyk işleri kesgitlenen tertipnama laýyk derejede dowam edýär.
Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky gurluşyk işleriniň depginlerini ýokarlandyrmak, dürli maksatly desgalary bellenilen möhletlerde ulanmaga bermek meseleleriniň wajypdygyna ünsi çekdi. Bellenilen işler bilen bir hatarda şanly sene mynasybetli medeni köpçülikleýin çäreleriň maksatnamasyny taýýarlamak meselesine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip, milli Liderimiz aýtdy.