Ýaponiýa daşary ýurtlularyň ählisine girişi gadagan etdi

Ýaponiýa daşary ýurtlularyň ählisine girişi gadagan etdi

Ýaponiýanyň häkimiýetleri daşary ýurtlularyň ýurda girmegini 7-nji fewrala çenli doly gadagan edýär diýip, Tokioda geçirilen metbugat maslahatynda premýer-ministr Ýosihido Suga habar berdi. Mundan öň 11 ýurtdan we sebitden işewürler üçin düzgünler birneme gowşadylýardy, ýöne ýapon häkimiýetleri olary aýyrmak kararyna geldiler. Muny kommersant.ru ýetirýär.

“11 ýurt we sebit bilen iş maksady boýunça gatnawlar baradaky şertnamanyň esasynda girenleriň we gidenleriň arasynda koronawirusyň täze ştam ýagdaýy ýüze çykarylmady. Şeýle-de bolsa, ýurduň içindäki ýagdaýy we Braziliýadan gelen bir myhmanda ýene bir ştamyň ýüze çykandygyny göz öňünde tutup, biz 7-nji fewralda adatdan daşary ýagdaý düzgüni gutarýança, şeýle kategoriýalar üçin wiza berilmegini togtatmak kararyna geldik” – diýip, jenap Suga belledi.
 

Belläp geçsek, 28-nji dekabrdan ýanwar aýynyň ahyryna çenli Ýaponiýanyň häkimiýetleri koronawirusyň täze ştamynyň tapylmagy bilen baglanyşykly dünýäniň ähli ýurtlarynyň we sebitleriniň raýatlaryna täze wiza bermegi bes etdiler. Häzir Ýaponiýa bu ýerde hemişelik ýaşaýan hem-de uzak möhletli wizasy bolan ýapon raýatlary we daşary ýurtlular girip bilýär.
Jons Hopkins uniwersitetiniň maglumatlary boýunça, Ýaponiýada COVID-19 keselli 302 müň adam hasaba alyndy. 4 müň adam ýogaldy.