Portugaliýanyň Prezidenti koronawirus bilen keselledi

Portugaliýanyň Prezidenti koronawirus bilen keselledi

Portugaliýanyň Prezidenti Marselu Rebelu di Souzanyň koronawirus üçin barlagy položitel netije berdi. Bu barada döwlet Baştutanynyň saýtynda aýdylýar.

“Düýn respublikanyň prezidentiniň barlagy otrisatel netijäni görkezdi. Şu gün koronawirus antigenleriniň barlygy baradaky barlagyň otrisatel bolandygyna garamazdan, soňky PZR-barlagynyň položitel netije berendigi mälim boldy” – diýlip, prezidentiň metbugat gullugynyň habarynda aýdylýar.

Ýöne döwlet ýolbaşçysynda koronawirus keseliniň alamatlary ýok. Häzir Marselu Rebelu di Souza izolýasiýada ýerleşýär. Onuň gatnaşmagy bilen geçiriljek ähli çäreler hem ýatyrylýar.
Belläp geçsek, 24-nji ýanwarda ýurtda prezident saýlawlary geçirilmeli, Souza hem oňa gatnaşmak isleýär. Ol häzir 72 ýaşynda.
Respublikanyň Baş saglygy goraýyş edarasynyň maglumatlaryna görä, Portugaliýada koronawirus ýokanjy bilen keselleme ýagdaýynyň sany 489 müňden geçdi. Ýogalanlaryň umumy sany 7 925-e ýetdi.