BSGG koronawirusy ýeňmäge päsgel berýän zady aýtdy

BSGG koronawirusy ýeňmäge päsgel berýän zady aýtdy

Koronawirus barada nädogry maglumatlaryň we konspirologik (dildüwşükli) nazaryýetleriň sosial ulgamlarda ýaýramagy pandemiýany ýeňmäge päsgel berýär. Bu barada ýaýlymy Twitterde elýeterli bolan brifingiň dowamynda Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) adatdan daşary ýagdaýlar boýunça maksatnamasynyň müdiri Maýkl Raýan aýdýar diýip, TASS habar berýär.

Onuň aýtmagyna görä, bu faktor guramanyň hünärmenleriniň arasynda biynjalyklyga getirýär.

“Örän kiçi bir toparyň syýasy ýa-da ideologiki maksatlary häzir dünýäde COVID-19-a gözegçiligi ele almak üçin amala aşyrylýan möhüm prosesi bozmaga we bökdemäge gönükdirilen serişde hökmünde sosial KHBS-de ýaýradylýar” – diýip, Raýan belleýär.

Ol BSGG-niň hünärmenleriniň tas iki million adamyň ölümine sebäp bolan wirusy saklamaga synanyşýandygyny ýatladyp, COVID-19 bilen göreşýänler üçin konspirologik teoriýalaryň gerek däldigini belledi.
BSGG-niň maksatnamasynyň müdiri ilaty bu wirusyň hakykylygyna ynanmazlyga iterýän pandemiýa baradaky galplyklaryň ýaýramagyna nägilelik bildirdi. Ol sosial medialaryň jemgyýet tarapyndan köp sanly meseleleriň çözülmegi üçin uly güýje eýedigini, şeýle-de bolsa, adamzadyň “başgalara” bu platformany ýok etmäge ýol bermeli däldigini aýtdy.