Gyrgyzystanyň prezident saýlawlarynda Sadyr Žaparow öňde barýar

Gyrgyzystanyň prezident saýlawlarynda Sadyr Žaparow öňde barýar

Sadyr Japarow Gyrgyzystanyň prezident saýlawlarynyň birinji tapgyrynda býulletenleriň 98%-i sanalandan soň, 79 göterim ses bilen öňde barýar diýip, respublikanyň Merkezi saýlaw toparynyň deslapky maglumatlary delillendirýär. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Saýlaw gutularyndaky enjamlar 2476-dan 2425 saýlaw uçastogyndan sesleri sanamaga ýetişdi. Bu saýlaw uçastoklarynda Japarowa 1,117 milliondan gowrak adam ýa-da saýlawçylaryň 79,2 göterimi ses berdi.
Saýlaw uçastoklarynyň 71 göteriminden sesleriň el bilen sanalmagynyň esasynda alnan maglumatlar boýunça-da, Japarow öňde barýar. Häzir onda sesleriň 80%-i bar. Kanun boýunça el bilen sanama ses berişligiň ahyrky netijelerini çykarmak üçin möhümdir.
Gyrgyzystanyň prezidenti wezipesine 17 dalaşgär bardy. MST-niň deslapky maglumatlaryndan görnüşi ýaly, ikinji orny 6,5%-den gowrak ses alan Adahan Madumarow eýeledi. Üçünji Babyrjan Tolbaýew boldy – 3%-den az. Beýleki dalaşgärler 2%-i hem almadylar.
Prezident saýlawlary bilen bir hatarda respublikada dolandyryş formasyny saýlamak boýunça referendum geçirildi. Deslapky netijelere görä, raýatlaryň 80 göterimden gowragy dolandyryşyň prezident formasyny makulladylar.