Dünýäniň iň baý adamsy Marsa göçmek isleýär

Dünýäniň iň baý adamsy Marsa göçmek isleýär

Ilon Mask başga bir planetada şäher gurmak üçin ep-esli maýa goýumyň gerekdigini düşündirdi. Bu-da onuň emläklerini satmaga mejbur bolmagynyň sebäplerinden biridir. Ýene bir sebäp - Maskyň Marsa gezek gelende näderejede tutanýerlidigini görkezmek islegi. Bu barada news.mail.ru habar berýär.

"Mende, maliýe nukdaýnazaryndan alanyňda, kompaniýalardaky paýnamalardan başga hiç zat galmaz. Iş ýerinde dartgynly ýagdaý dowam edende, zawodda ýa-da ofisde ýatanymy gowy görýärin. Elbetde, çagalaryň bar ýerinde nähilidir bir ýaşamaga ýer gerek. Ýöne men ony kireýine alaryn ýa-da başga ýoluny taparyn" diýip, Mask Business Insider bilen bolan söhbetdeşlikde aýtdy.

Teslanyň aksiýasynyň bahasynyň ýokarlanmagy netijesinde, Maskyň baýlygynyň 200 milliard dollardan geçendigi mälim boldy. Netijede, ol soňky üç ýylda bu ady eýeläp gelen Amazonyň esaslandyryjysy Jeff Bezosdan öňe geçip, dünýäniň iň baý adamy boldy.
2020-nji ýylyň ahyrynda Mask Marsda ýaşamak üçin Ýere bagly bolmadyk özbaşdak şäher gurmak meýilnamasyny yglan etdi. Ol 2050-nji ýyla çenli Marsa bir million adam ibermegi meýilleşdirýär.