Twitter Donald Trampyň hasabyny hemişelik petikledi

Twitter Donald Trampyň hasabyny hemişelik petikledi

Twitter sosial ulgamy ABŞ-nyň Prezidenti Donald Trampyň şahsy hasabyny gyssagly we hemişelik petikländigini habar berdi. Ol zorlugy taryplamagy gadagan edýän düzgünleri bozmakda we mundan beýläk öjükdirmek töwekgelçiliginde günäkärlenýär. Bu barada kommersant.ru habar berdi.

Kompaniýanyň habaryna görä, hasaby petiklemek karary "ABŞ-da dowam edýän dartgynlyk" we 6-njy ýanwarda Kongresiň binasyna hüjüm edilmegi bilen baglanyşykly "global çekişme" sebäpli kabul edildi. Twitter wagtlaýyn gadaganlygy gutaraly bäri jenap Tramp tarapyndan ýazylan iki ýazgynyň seljerilendigini aýtdy. Olaryň birinde Tramp özüne ses beren "amerikaly watançylarynyň" "geljekde uly ses aljakdygyny" aýtdy, ikinjisinde bolsa Prezident saýlanan Jo Baýdeniň kasam kabul ediş dabarasyna gatnaşmakdan ýüz öwürdi.
Kompaniýa bu iki ýazgyda aýdylýan zatlaryň düzgüni bozýandygyny belleýär we @realDonaldTramp ulanyjysynyň hereketleriniň haýal etmän we hemişelik togtadylmaly diýip kesgitlenendigini nygtaýar.