2021-nji ýyl soňky 50 ýylyň içinde iň gysga ýyl bolar

2021-nji ýyl soňky 50 ýylyň içinde iň gysga ýyl bolar

Ýeriň aýlanyş tizligi soňky birnäçe ýylyň içinde gaty ýokarlandy we şonuň netijesinde 2021-nji ýyl soňky 50 ýylyň içinde iň gysga ýyl bolar. Bu barada www.teleport2001.ru belläp geçýär.

Ýerdäki her bir günüň dowamlylygy atom sagady oýlanyp tapylany bäri millisekunt derejesinde hasaba alynýar, olar 24 sagady takyk ölçeýärler. Ýöne hut şu takyklyk sebäpli, Ýeriň wagty hemişe Gün wagtyna laýyk gelmeýär, sebäbi Ýeriň aýlanyş tizligi haýallaýar. Ýönekeý söz bilen aýdylanda, Ýer ýüzünde bir gün sagadyň görkezişinden bir sekunt uzak dowam edýär. Bütindünýä koordinirlenen wagty ortaça Gün wagty UT1 bilen utgaşdyrmak üçin Ýerdäki ýylyň dowamlylygyna, takmynan, birnäçe ýylda bir gezek 1 sekunt “el bilen” goşulýar.
Alymlar soňky onýyllyklaryň dowamynda jemi 27 “goşmaça sekundy” goşmaly boldular. Ýöne ähli zat 2020-nji ýylyň ortalarynda üýtgedi, häzir günler adatdakysyndan 86 400 sekunt gysgadyr. Soňky 12 aýda gysga günleriň rekordy 28 gezek täzelendi.
Şonuň üçin, günleriň dowamlylygy ortaça “dogry” 24 sagatdan 0,5 sekunt azdyr. Alymlar hemralaryň we beýleki kosmos tehnikalarynyň datçiklerini hakyky Gün wagty bilen deňleşdirmek üçin goşmaça “otrisatel sekundy” goşmaga mejbur bolýarlar.