Türkmenistan jemgyýetçilik iýmiti kärhanalarynyň işine çäklendirmeleriň möhletini uzaltdy

Türkmenistan jemgyýetçilik iýmiti kärhanalarynyň işine çäklendirmeleriň möhletini uzaltdy

Sebitde we dünýäde çylşyrymly epidemiologik ýagdaý bilen baglylykda, Türkmenistanda söwda, jemgyýetçilik iýmiti kärhanalarynyň we dini edaralarynyň işine çäklendirmeleriň möhleti 2021-nji ýylyň 1-nji fewralyna çenli uzaldyldy. Bu barada ORIENT habar berýär.

Çäklendirmeler kinoteatrlara, teatrlara, seýilgählerdäki oýun attraksionlaryna, muzeýlere, gözellik salonlaryna, hammamlara we sport desgalaryna (suwda ýüzülýän howuzlara, fitnes we aerobika boýunça klublara) degişlidir. Şeýle hem çäklendirmeler eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, gysga möhletli tölegli okuwlaryň we oýun merkezleriniň ählisine degişlidir. 
Sosial hyzmatlar ulgamynda ýurdumyzda häzirki wagtda hereket edýän arassaçylyk-öňüni alyş çärelerini berk berjaý etmek we 09:00-dan 20:00-a çenli tertipde işlemek şertlerinde dellekhanalara we tikinçilik atelýelerine rugsat berildi.
Fewral aýynyň başyna çenli şeýle hem söwda (azyk we gündelik zerurlykdaky harytlaryň söwdasyny edýän dükanlardan başgalary) we jemgyýetçilik iýmiti (toý mekanlary, restoranlar, kafeler we naharhanalar) kärhanalarynyň işi çäklendiriler.
Şeýle hem bellenilen möhlete çenli metjitler we zyýarat edilýän ýerler ýapyk bolmagynda galar.