Amerikaly alymlar ýürek ýetmezçiligini bejermegi öwrendiler

Amerikaly alymlar ýürek ýetmezçiligini bejermegi öwrendiler

Amerikaly barlagçylar ýürek ýetmezçiligini nädip ýeňip geçmelidigini anykladylar. Geçirilen barlaglar ýüze çykarylan täze usulyň ýürek transplantasiýasy bolmazdan hem hassalaryň ömrüni uzaltmaga mümkinçilik berýändigini görkezdi. Bu barada cursorinfo.co.il habar berýär.

Olaryň pikiriçe, derman serişdelerini we emeli ýürek nasosyny wagtlaýyn ulanmagy birleşdirmek arkaly bu meseläni çözüp bolar. Şeýle bejergi ýüregiň gurluşyndaky ýetmezçiligi bejermäge mümkinçilik berer.
Mundan başga-da, şu usuldan peýdalanylandan soň, hassa geljekde has uzak ýaşamaga mümkinçilik berýän organ göçürmesiniň zerur bolmazlygy-da mümkin.
Hünärmenler ýürek ýetmezçiliginden ejir çekýän 40 adamyň gatnaşmagynda geçirilen barlaglaryň netijelerine esaslanyp, öz gelen kararlaryny mälim etdiler. Synaga 18-59 ýaş aralygyndaky adamlar gatnaşdylar we olaryň hemmesi hem ýokardaky usul arkaly bejergi aldylar. Netijede, 19 adam bejergini üstünlikli tamamlady, şondan soň olaryň emeli nasoslary aýryldy. Birneme wagt geçensoň, beýleki hassalaryň ýagdaýy hem gowulaşdy.
Gözlegçiler bejergi alýan näsaglaryň 90%-iniň diri galandygyny we özüni duýşunyň gowulaşandygyny aýtdylar. Bu adamlaryň 77%-i üç ýyldan soň gutuldylar we özlerini sagdyn duýdular.