Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri 2021-nji ýyl üçin meýilnamalary maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri 2021-nji ýyl üçin meýilnamalary maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri telefon arkaly gürrüňdeşlik geçirdiler. Gurbanguly Berdimuhamedow we Şawkat Mirziýoýew Täze ýyl gutlaglaryny we arzuwlaryny beýan edip, iki taraplaýyn gatnaşyklaryň çäginde we halkara gurluşlar platformasynda, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasynda geçiriljek çäreleriň tertibini ara alyp maslahatlaşdylar.

Liderler iki ýurduň arasynda söwda, senagat, oba hojalygy we ulag pudagyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek barada ylalaşdylar we geljek ýyl baý işewürlik we medeni çäreler meýilnamasyny geçirmegi maslahatlaşdylar diýip, Uzdaily habar berýär.
Şeýle hem, Prezidentler geljek ýylda Merkezi Aziýa döwletleriniň baştutanlarynyň nobatdaky konsultatiw duşuşygyny taýýarlamagyň meselelerine garadylar.