Zarýadda duran smartfony ulanmagyň nämesi howply?

Zarýadda duran smartfony ulanmagyň nämesi howply?

Telecom daily informasion-analitik agentliginiň müdiri Denis Kuskow smartfony zarýad wagtynda ulanmagyň aýratynlyklary barada gürrüň berdi. Onuň aýtmagyna görä, telefonuň şol wagtda ýarylmak mümkinçiligi pes bolup biler, şeýle-de bolsa bu töwekgelçiligi azaltmak gerek diýip, “Praým” agentligi habar berýär.

Durmuşyň häzirki depgininde köp adamlar smartfona birnäçe günde bir gezek däl-de, birnäçe sagatdan zarýad bermeli bolýarlar. Ýöne häzir köp enjamlarda 10-15 minudyň içinde telefonuň zarýadynyň dörtden bir bölegini dikeldýän çalt zarýad berme funksiýasy bar.
Gajete zarýad berlende zarýad elementi gyzýar. Eger-de telefonuň gorag daşlygy bar bolsa, enjamyň gyzmak ähtimallygy ýokary bolýar. Şonuň üçin howpsuzlyk nukdaýnazaryndan gurluşy ulgamdan aýryp gürleşmek ygtybarlydyr. Goranmagyň ýene bir usuly gaty ses aragatnaşygy boýunça gürleşmekdir. Sebäbi şeýle ýagdaýda siz telefony eliňizde saklamarsyňyz, bu hem howpsuzlyk taýdan gowy. 
Ýene bir belläp geçmeli zat, internet ulanylýan ýagdaýynda ýa-da gürleşilende smartfonuň zarýad almagy üçin adatdakysyndan köp wagt gerek bolýar.