Daniýanyň ýaşaýjylary koronawirus pandemiýasy döwründe has baýadylar

Daniýanyň ýaşaýjylary koronawirus pandemiýasy döwründe has baýadylar

Koronawirus pandemiýasynyň başlan döwründen bäri Daniýanyň ýaşaýjylary has baýadylar. Şu ýylyň üçünji çärýeginiň maglumatlaryna görä, maşgalalaryň tygşytlamalary 5,66 trillion krona (930 milliard dollar) barabar boldy. Bu barada ýurduň Merkezi bankynyň metbugat gullugy habar berýär diýip, life.ru belleýär.

"Soňky iki çärýekde maliýe ýagdaýy 709 milliard kron ýokarlandy" – diýlip, habarda aýdylýar.

Bu görkezijiniň birinji çärýekde 541 milliard kron pese gaçyşyň aňsatlyk bilen öwezini dolýandygy bellenilip geçilýär. Häzirki wagta çenli daniýaly maşgalalaryň ortaça ýyllyk girdejisi iki million kron töweregine barabar, bu, takmynan, 327 müň dollara deňdir. Şol bir wagtyň özünde hünärmenleriň hasabyna görä, indiki çärýekde ýurduň ýaşaýjylarynyň maliýe ýagdaýy täze rekord goýmaly.
Belläp geçsek, öň hünärmenler koronawirus pandemiýasy sebäpli ýüze çykan çökgünligiň Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň arasynda Litwanyň ykdysadyýetine az täsir edendigini aýtdylar. Ýewropa komissiýasy Litwa Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň arasynda jemi içerki önümiň azalmagynyň iň pes derejesine (2,2 göterim) eýe bolar diýip hasaplaýar.