Koronawirus hatda Antarktida hem baryp ýetdi

Koronawirus hatda Antarktida hem baryp ýetdi

Koronawirus indi Ýer şarynyň ähli yklymlaryna ýaýrady -  Antarktida olaryň iň soňkusy boldy. Bu ýerde ýerleşen Çiliniň gözleg bazasynda COVID-19 tapyldy diýip, Sputnik gullugy habar berýär.

O'Higgins Riquelme stansiýasynda geçirilen synaglar bu ýerde işleýän 36 adamda koronawirusyň bardygyny görkezdi. Olaryň arasynda 26 harby işgär we on sany raýat işgär bardy.
Wirus ýokuşanlaryň hemmesi Çilä ewakuasiýa edildi we üzňeleşdirildi, şeýle-de bolsa olaryň hiç biri-de keseliň agyr alamatlaryny görkezmedi. Lukmanlar olaryň ýagdaýyna gowy baha berýärler.
Bazada ulag hyzmatlaryny alyp barýan gämi ekipažynyň üç adamyna hem wirusyň ýokuşandygy mälim boldy.
Şeýle-de bolsa, O'Higgins Riquelme stansiýasy işlemegini dowam etdirdi - jaýlar dezinfeksiýa edildi, baza täze topar iberildi, olar degişli karantini berjaý etdiler we synaglar olarda koronawirusyň ýokdugyny görkezdi.
O'Higgins Riquelme Çiliniň Antarktidadaky uzak wagt bäri iş alyp barýan gözleg merkezidir. Bu baza yklymyň günbatarynda Horn burnuna ýakyn ýerleşýär.