Gamaleýa merkezi bilen AstraZeneca hyzmatdaşlyk Ähtnamasyna gol çekdi

Gamaleýa merkezi bilen AstraZeneca hyzmatdaşlyk Ähtnamasyna gol çekdi

Gamaleýa merkezi we AstraZeneca koronawirusa garşy göreşde hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama gol çekdiler diýip, RF-iň prezidentiniň metbugat sekretary Dmitriý Peskow habar berdi. Muny INTERFAX.RU ýetirýär.

Taraplar adamlaryň koronawirusdan has durnukly we uzak möhletli goragy üçin Russiýanyň “Sputnik V” sanjymy bilen AstraZeneca tarapyndan taýýarlanylan AZD1222 serişdesini bilelikde ulanmagyň mümkinçiliklerini öwrenjek iş we ylmy gatnaşyklaryny ösdürmek barada ylalaşdylar.

“Biziň iki esasy maksadymyz bar. Birinjisi, saglygy goraýyş pudagyndan hünärmenlere, lukmanlara we şepagat uýalaryna ýeňil düşer ýaly hem birinji, hem ikinji sanjym işi üçin iki sanjymyň islendik birini ulanmak mümkinçiligini bermekden ybarat. Ikinji maksat, mümkin boldugyndan netijeliligi ýokarlandyrmak. Iki sanjymy birleşdirip, immun ulgamynyň gyjyndyrylmagyny ýokarlandyrmak arkaly has uly netije gazanyp bolar” – diýip, AstraZeneca-nyň baş ýerine ýetiriji müdiri Paskal Sorio belledi.

Dekabr aýynyň başynda AstraZeneca sanjymynyň “Sputnik V” bilen utgaşdyrylmasynyň kliniki synaglaryny geçirmek isleýändigini habar berdi.
Kompaniýanyň habarynda AZD1222 (AstraZeneca bilen Oksford uniwersiteti tarapyndan bilelikde taýýarlanylan) we “Sputnik V” (Russiýanyň Gamaleýa merkezi tarapyndan taýýarlanylan) sanjymynyň bilelikde ulanylyşynyň howpsuzlygyna we immunogenligine baha bermek boýunça synaglaryň geçiriljekdigi nygtaldy.