BSGG Awstraliýada, Daniýada we Niderlandlarda koronawirusyň täze ştamyny ýüze çykardy

BSGG Awstraliýada, Daniýada we Niderlandlarda koronawirusyň täze ştamyny ýüze çykardy

Ilki Beýik Britaniýada ýüze çykarylan COVID-19 koronawirusynyň täze görnüşi Niderlandlarda, Daniýada we Awstraliýada hem tapyldy. Bu barada BBC News teleýaýlymyna Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) habar berdi diýip, interfax.ru belläp geçýär.

BSGG-niň saglygy goraýyş pudagynda adatdan daşary ýagdaýlar maksatnamasynda işleýän Mariýa Wan Kerkhowe guramanyň pandemiýanyň tutuş dowamynda koronawirusyň özgermegine gözegçilik edýändigini belledi.
Niderlandlaryň hökümeti täze ştamyň ýaýrama mümkinçiligini öwrenmek üçin ýakyn günlerde Ýewropa bileleşigine agza ýurtlar bilen bilelikde işleşip başlajakdygyny aýtdy. Habar berlişi ýaly, Beýik Britaniýada COVID-19-yň täze görnüşiniň ýaýramagy bilen bagly Londonda, Gündogar we Günorta-Gündogar Angliýada, şeýle-de Uelsde ýekşenbe gününden lokdaun girizildi.
SARS-CoV-2 koronawirusynyň täze ştamy Britaniýada sentýabr aýynda ýüze çykaryldy, ýöne indi bu habaryň ähmiýeti baradaky maglumatlar tassyklandy. Resmi taýdan bu mutasiýa netijesine N150Y diýilýär. Häzirki wagtda hut şu ştam bilen müňe golaý ýokanç ýagdaýy bellige alyndy.
Alymlar N150Y-nyň ölüm howply däldigini we adaty ýokançdan uly kynçylygy döretmeýändigini çaklaýarlar, ýöne bu mutasiýa has ýokuşagan – käbir maglumatlara görä, ony kabul etmek 70 göterim aňsat.