Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň işiniň esasy wezipeleri kesgitlenildi

Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň işiniň esasy wezipeleri kesgitlenildi

Ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň işine bagyşlanyp 16-njy dekabrda geçirilen iş maslahatynda Gurbanguly Berdimuhamedow Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň ýolbaşçysy S.Owganowa ýüzlenip, tehnologik ösüş we bazar gatnaşyklaryna geçilýän häzirki döwürde ýaşlaryň giň toparyny telekeçilik işine çekmekde degişli işleriň alnyp barylmalydygyny belledi.

Ýurdumyzda telekeçiligi mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, bu ugurda kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen bilelikde teklipleri taýýarlamaga işjeň gatnaşmaly diýip, milli Liderimiz nygtady.
Hususy telekeçiligi ösdürmek babatda alnyp barylýan döwlet syýasatyny durmuşa geçirmäge, telekeçiligi goldamak boýunça döwlet maksatnamalarynyň işlenip taýýarlanmagyna we amala aşyrylmagyna işjeň gatnaşmak esasy wezipeleriň hatarynda görkezildi.