Google 2021-nji ýylyň 1-nji iýunyndan işjeň däl akkauntlary aýrar

Google 2021-nji ýylyň 1-nji iýunyndan işjeň däl akkauntlary aýrar

Google kompaniýasy işjeň däl akkauntlary aýrar. Eger-de akkauntlar iki ýyldan bäri hereketsiz bolsa, ol aýrylar, şonuň üçin kompaniýanyň hyzmatlaryndan (Gmail, Google Disk ýa-da Google Foto) belli bir wagt aralygyndan peýdalanmak gerek. Bu üýtgeşmeler 2021-nji ýylyň 1-nji iýunyndan güýje girýär.

Eger-de ulanyjy 15 GB mugt bulut ammaryndan geçse we şol iki ýylyň dowamynda goşmaça ýer üçin tölemese, kompaniýa ýokarda agzalan hyzmatlarda saklanýan faýllary ýok etmek hukugyny özünde saklaýar.

“Eger-de siz kontentleri iki ýyl (24 aý) ulanmadyk bolsaňyz, biz Gmail, “Drive” ýa-da “Foto” hyzmatlaryndan olary aýryp bileris. Sizde Google One abunasy bar bolsa, kwotadan geçmedik we hiç hili düzgünleri bozmadyk bolsaňyz, maglumatlaryňyz saklanyp galar” – diýlip, Google-iň habarynda aýdylýar. 

Şeýle-de, habarda ulanyjylaryň kontentleri täze düzgünler bilen baglylykda aýrylan ýagdaýynda-da, olaryň öz akkauntyna girip biljekdikleri bellenilýär. 
Belläp geçsek, bu düzgünler Google Workspace, G Suite Education Edition we G Suit Non-profit Edition ulanyjylaryna degişli däldir.
Kompaniýanyň akkaunty bozmazdan öň, onuň eýesine bu barada habar berjekdigini belläp geçmek gerek. Bildiriş ýatlatma we elektron poçtasyna hat görnüşinde geler.